Llei 7/2012 Antifrau

El passat 30 d’octubre de 2012 es va publicar aquesta Llei en el qual es recullen mesures per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

A través d’aquest text tractem de fer un resum dels aspectes més significatius de la norma.

OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER

 • Presentar anualment una declaració (s’especula que durant el primer trimestre de cada any respecte a l’any anterior) que inclogui informació sobre cuentasbancarias, valors, assegurances de vida i immobles (o drets reals sobre immobles) situats a l’estranger.
 • S’han de declarar els comptes o valors no només on es figuri com a titular sinó a més com a beneficiari, apoderat, prenedor, autoritzat o amb qualsevol tipus de poder de disposició.
 • Sancions per no presentar l’anterior declaració molt elevades (mínim 10.000 €), independentment de l’import no declarat.
 • La sanció mínima de 10.000 € baixa a 1.500 € en cas de presentació fora de termini sense requeriment previ.

GUANYS PATRIMONIALS NO JUSTIFICADES PER BÉNS I DRETS NO DECLARATS SITUATS A L’ESTRANGER.

 • Es consideraran increments no justificats de patrimoni (i s’integraran a la base general del període impositiu més antic dels no prescrits), la tinença, declaració o adquisició de béns oderechos situats a l’estranger i no inclosos en la nova declaració comentada en el punt anterior.
 • Només evitarà aquesta consideració de renda si l’interessat acredita que la titularitat dels citats béns es correspon amb rendes declarades o bé a rendes obtingudes en períodes en què no era resident fiscal a Espanya.
 • Sobre la quota resultant s’aplicarà una sanció del 150%.

LIMITACIONS A VENDES DE MODULEROS AMB FACTURACIÓ SUBJECTA A RETENCIÓ DE L’1%

 • Transportistes i serveis de mudances = 300.000 €
 • Paletes, electricistes, lampistes, fusters, pintors, guixaires, …:
  • 50.000 € anuals, sempre que a més representi més del 50% de les seves vendes.
  • 225.000 € anuals.
 • Aquesta nova normativa ja serà d’aplicació a partir del 2013.01.01, en haver de considerar si s’han superat els límits durant 2012.

NOUS CASOS D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU A IVA

 • Els lliuraments d’immobles exemptes en què s’hagués renunciat a l’exempció.
 • Les execucions d’obra per urbanització de terrenys o construcció o rehabilitació d’edificacions, sigui quin sigui el receptor de les obres (promotor, contractista, subcontractista, etc.)

LIMITACIONS ALS PAGAMENTS EN EFECTIU

 • No podran pagar en efectiu les operacions iguals o superiors a 2.500 € en què intervingui un empresari o professional. Aquest límit puja fins a 15.000 € quan el pagador justifiqui que es tracta d’un particular no resident a Espanya.
 • S’entén per pagament en efectiu l’efectuat amb diners metàl · lic o xec al portador. Per tant, serà acceptat el pagament per transferència, xec nominatiu, domiciliació, càrrec en compte i pagament amb targeta.
 • Exemples:
Import factura Forma de pagament Prohibit pagar
en efectiu
3.000 € 1 sola vegada SI
3.000 € 3 pagaments de 1.000 € SI (per cada pagament)
1.000€ + 1.000€ +1.000€ el mismo día Amb 1 o 3 pagaments SI
1.000€ + 1.000€ +1.000€ de 3 mesos
diferents
Amb 1 pagament que sumi
les 3 factures
NO
 • Els intervinents hauran de conservar durant 5 anys el justificant de pagament.
 • Sanció del 25% en cas d’incomplir la limitació, amb responsabilitat solidària d’ambdues parts (davant Hisenda tots són responsables del total de la sanció, i aquella pot anar contra qualsevol de les parts).
 • En el cas que una de les parts denunciï l’operació realitzada abans de 3 mesos, quedarà exonerada de sanció.
 • Aquesta norma entra en vigor el dia 2012.11.19 i és aplicable a tots els pagaments efectuats des d’aquesta data, encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat.

Per accedir al text íntegre de la norma, premi aquí.