Novetats Tributàries RD 20/2012

El passat 14 de juliol s’ha publicat aquest Reial decret llei en què es recullen les mesures acordades en el Consell de ministres del dia anterior i anunciades pel president del Govern el dia 11.

En aquest text tractem de fer una anàlisi inicial, cada un de nosaltres, més endavant i amb temps tindrem ocasió de completar-lo.

Modificacions en l’IRPF (art. 25 RD-llei)

 • Compensació adquisició habitatge: es suprimeix per al 2012 la compensació per adquisició d’habitatge habitual per als contribuents que l’han adquirit abans del 20 de gener de 2006. Recordem que la Llei de Pressupostos de cada any determinava el procediment i condicions de percepció de les compensacions. No obstant això, no s’ha suprimit per a 2013 la deducció per adquisició d’habitatge, encara que, naturalment, això és possible que es produeixi més endavant.
 • Retencions i ingressos a compte:
  • El percentatge de retenció sobre els rendiments del treball derivats de cursos, conferències, col · loquis, etc. passa, des de l’1 de setembre pròxim i definitivament, del 15 al 19%, però, transitòriament, des de l’1 de setembre pròxim i fins 2013.12.31 serà el 21%. Per rendiments obtinguts a Ceuta i Melilla és del 10,5%.
  • El percentatge de retenció sobre rendiments d’activitats professionals passa, des de l’1 de setembre pròxim i definitivament, del 15 al 19%, però, transitòriament, des de l’1 de setembre pròxim i fins 2013.12.31 serà el 21%. No obstant això, per a determinades activitats i per a contribuents que iniciïn l’activitat professional, el tipus serà del 9% (abans 7%). A Ceuta i Melilla aquests rendiments es retindran del 10,5 i el 4,5%, respectivament.
 • Els contribuents d’aquest impost, que compleixin els requisits de les empreses de reduïda dimensió, podran deduir el fons de comerç al 5% anual també el 2012 i 2013, com a excepció a la resta d’empreses que, en aquests anys, només podran deduir l’1%.
 • Als contribuents d’aquest impost, que compleixin els requisits de les empreses de reduïda dimensió, no els és aplicable, el 2012 i 2013, la retallada en la deducció de l’intangible de vida útil indefinida que s’aplicarà amb caràcter general, podent seguir deduint l’ 10%.

Modificacions en l’Impost sobre Societats (art. 26 RD-llei)

 • Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors (BIN s): es limita en major mesura la compensació de BIN s el 2012 i 2013 per entitats que en els 12 mesos anteriors a l’inici dels períodes impositius superin 6.010.12,04 € de volum d’operacions, aplicant ja al proper pagament fraccionat.
  • Entitats que en aquests 12 mesos l’import net de la xifra de negocis (INCN) arribi a 20 milions d’euros podran compensar, com a màxim, el 50% del les BIN s (abans el 75%)
  • Entitats que en aquests 12 mesos el INCN arribi a 60 milions d’euros podran compensar, com a màxim, el 25% del les BIN s (abans el 50%)
 • La deducció de l’immobilitzat intangible de vida útil indefinida, per a exercicis iniciats el 2012 i 2013, es retalla del 10 al 2%, aplicant ja en el càlcul del següent pagament fraccionat.
 • Pagaments fraccionats dels exercicis iniciats el 2012 i 2013 que resten:
  • En el càlcul del pagament pel sistema de base s’ha d’integrar el 25% dels dividends i rendes de font estrangera exempts per l’article 21 del TRLIS
  • Per als subjectes passius que en 12 mesos anteriors a l’inici dels períodes impositius superin 6.010.12,04 € de volum d’operacions s’incrementa el percentatge del pagament fraccionat:
   • Entitats que en aquests 12 mesos el INCN arribi a 10 milions d’euros: passa del 21 al 22%.
   • Entitats que en aquests 12 mesos el INCN arribi a 20 milions d’euros: passa del 24 al 25%.
   • Entitats que en aquests 12 mesos el INCN arribi a 60 milions d’euros: passa del 27 al 28%.
 • Límit mínim del pagament fraccionat (aplicable a empreses amb INCN d’almenys 20 milions d’euros) establert per al sistema de base i concretat en un percentatge del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys: el percentatge passa del 8 al 12% i , per les entitats en què almenys el 85% dels seus ingressos són rendes de font estrangera exemptes o amb dret a la deducció plena per doble imposició, el percentatge mínim passa del 4 al 6%.
 • Limitació de despeses financeres (aplicable a exercicis iniciats el 2012): també veuen limitada la deducció de despeses financeres (al 30% del benefici operatiu del grup, sense que el límit operi fins a 1 milió d’euros) les empreses que no formin part d’un grup mercantil, però s’exceptua d’aquesta limitació a les companyies asseguradores (abans només a les de crèdit).
 • Gravamen especial sobre dividends i rendes de font estrangera: es complementa el gravamen especial que va establir el Reial decret llei 12/2012 per dividends i rendes de font estrangera de filials operatives en Paradisos Fiscals, amb la possibilitat de repatriar dividends i rendes de font estrangera produïdes per filials estrangeres sense activitat econòmica però en què la matriu espanyola tingui, com a mínim, un 5% de participació. El tipus d’aquest gravamen és el 10% de l’import íntegre del dividend o de la renda. Igual que en l’anterior gravamen especial, la data màxima de meritació de dividends i rendes serà el 30 de novembre, i produir-se l’ingrés en els 25 dies naturals següents a aquesta meritació.
 • S’inclou com a esdeveniment d’excepcional interès públic a la “Candidatura Madrid 2020”, incloent-hi el programa de suport dels exercicis 2012 i 2013.

Impost sobre el Valor Afegit

 • S’incrementa el percentatge del cost dels materials utilitzats, del 33 fins al 40%, per considerar com lliuraments de béns a les execucions d’obra que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació d’edificacions.
 • Modificacions en els tipus impositius
  • Amb caràcter general el tipus reduït del 8% passa a ser del 10% a partir de l’1 de setembre d’aquest any i el tipus general passa del 18 al 21% des de la mateixa data.
  • Com alguns béns i serveis gravats a tipus reduït passaran a gravar el general, a partir de l’1 de setembre, hem resumit aquests canvis en el quadre:
Bens Article llei Fins 31/08/12 Des 1/09/12

Les substàncies o productes, qualsevol que sigui el seu origen que, per les seves característiques, aplicacions, components, preparació i estat de conservació, siguin susceptibles de ser habitual i idòniament utilitzats per a la nutrició humana o animal, d’acord amb el que estableix el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament, excepte les begudes alcohòliques. No tenen la consideració d’aliment el tabac ni les substàncies no aptes per al consum humà o animal en el mateix estat en què fossin objecte de lliurament, adquisició intracomunitària o importació

91.Uno.1.1º  8%  10%
Els animals, vegetals i els altres productes susceptibles de ser utilitzats habitualment i idònia per a l’obtenció dels productes a què es refereix el número anterior, directament o barrejats amb altres d’origen diferent. Es comprenen en aquest nombre els animals destinats al seu engreix abans de ser utilitzats en el consum humà o animal i els animals reproductors dels mateixos o d’aquells altres a què es refereix el paràgraf anterior 91.Uno.1.2º  8%  10%
Els següents béns quan per les seves característiques objectives, envasat, presentació i estat de conservació, siguin susceptibles de ser utilitzats directa, habitual i idònia en la realització d’activitats agrícoles, forestals o ramaderes: llavors i materials d’origen exclusivament animal o vegetal susceptibles d’originar la reproducció d’animals o vegetals; fertilitzants, residus orgànics, correctors i esmenes, herbicides, plaguicides d’ús fitosanitari o ramader, els plàstics per a cultius en encoixinament, en túnel o en hivernacle i les bosses de paper per a la protecció de les fruites abans de seva recol · lecció 91.Uno.1.3º  8%  10%
Les aigües aptes per a l’alimentació humana o animal o per al reg, fins i tot en estat sòlid 91.Uno.1.4º  8%  10%
Els medicaments per a ús animal, així com les substàncies medicinals susceptibles de ser utilitzades habitualment i idònia en la seva obtenció 91.Uno.1.5º  8%  10%
Els aparells i complements, incloses les ulleres graduades i les lents de contacte que, per les seves característiques objectives, siguin susceptibles de destinar essencial o principalment a suplir les deficiències físiques de l’home o dels animals, incloses les limitadores de la mobilitat i comunicació. Els productes sanitaris, material, equips o instrumental que, objectivament considerats, només es puguin utilitzar per prevenir, diagnosticar, tractar, alleujar o curar malalties o mals de l’home o dels animals. No s’inclouen en aquest nombre els cosmètics ni els productes d’higiene personal, a excepció de compreses, tampons i protectors íntims 91.Uno.1.6º  8%  10%
Els edificis o parts dels mateixos aptes per ser utilitzats com habitatges, incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que es transmetin conjuntament 91.Uno.1.7º  4%  10%
Les llavors, bulbs, esqueixos i altres productes d’origen exclusivament vegetal susceptibles de ser utilitzats en l’obtenció de flors i plantes vives 91.Uno.1.8º  8%  10%
Les flors i les plantes vives de caràcter ornamental  8%  21%
SERVEIS
Els transports de viatgers i els seus equipatges 91.Uno.2.1º  8%  10%
Els serveis d’hostaleria, acampada i balneari, els de restaurants i, en general, el subministrament de menjars i begudes per consumir en l’acte, fins i tot si es confeccionen previ encàrrec del destinatari 91.Uno.2.2º  8%  10%
 Els serveis mixtos d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs  8%  21%
 Les efectuades en favor de titulars d’explotacions agrícoles, forestals o ramaderes, necessàries per al desenvolupament de les mateixes, que s’indiquen a continuació: plantació, sembra, empeltat, abonat, cultiu i recol · lecció, embalatge i condicionament dels productes, inclòs el seu assecat , neteja, esclofollada, trossejat, ensitjat, emmagatzematge i desinfecció dels productes; cria, guarda i engreix d’animals, anivellament, explanació o abancalament de terres de cultiu; assistència tècnica, l’eliminació de plantes i animals nocius i la fumigació de plantacions i terrenys, drenatge, tala, tria, estellat i escorçat d’arbres i neteja de boscos, i serveis veterinaris. El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable en cap cas a les cessions d’ús o gaudi o arrendament de béns Igualment s’aplicarà aquest tipus impositiu a les prestacions de serveis realitzades per les cooperatives agràries als seus socis com a conseqüència de la seva activitat cooperativitzada i en compliment del seu objecte social, inclosa la utilització pels socis de la maquinària en comú 91.Uno.2.3º  8%  10%
Els prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel · lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d’espectacles i als organitzadors d’obres teatrals i musicals  8%  21%
Els serveis de neteja de vies públiques, parcs i jardins públics 91.Uno.2.4º  8%  10%
Els serveis de recollida, emmagatzematge, transport, valorització o eliminació de residus, neteja de clavegueram públic i desratització dels mateixos i la recollida o tractament de les aigües residuals Es comprenen en el paràgraf anterior els serveis de cessió, instal · lació i manteniment de recipients normalitzats utilitzats en la recollida de residus S’inclouen també en aquest nombre els serveis de recollida o tractament d’abocaments en aigües interiors o marítimes 91.Uno.2.5º  8%  10%
L’entrada a teatres, circs, espectacles i festejos taurins llevat de les curses de braus (les curses ja estaven gravades al tipus general), parcs d’atraccions i atraccions de fira, concerts, parcs zoològics, sales cinematogràfiques i exposicions  8%  21%
L’entrada a biblioteques, arxius i centres de documentació i museus, galeries d’art i pinacoteques 91.Uno.2.6º  8%  10%
Les manifestacions culturals a què es refereix l’art.20.Uno.14 º quan no estiguin exemptes, com visites a museus, galeries d’art, monuments, llocs històrics o parcs naturals  8%  21%
Els serveis prestats a persones físiques que practiquin l’esport o l’educació física, sigui quina sigui la persona o entitat al càrrec es realitzi la prestació, sempre que aquests serveis estiguin directament relacionats amb aquestes pràctiques i no es pot aplicar a aquests l’exempció a que es refereix l’art.Uno.13 º de la llei  8%  21%
Les prestacions de serveis a què es refereix el número 8 de l’apartat u de l’article 20 d’aquesta llei quan no estiguin exemptes d’acord amb aquest precepte ni els sigui aplicable el tipus impositiu que estableix el número 3 º de l’apartat dos.2 d’aquest article 91.Uno.2.7º  8%  10%
Els serveis funeraris efectuats per les empreses funeràries i els cementiris, i els lliuraments de béns relacionats amb els mateixos efectuades a qui siguin destinataris dels esmentats serveis  8%  21%
L’assistència sanitària, dental i cures termals que no gaudeixin d’exempció d’acord amb l’art. 20 d’aquesta llei  8%  21%
Els espectacles esportius de caràcter aficionat 91.Uno.2.8º  8%  10%
Les exposicions i fires de caràcter comercial 91.Uno.2.9º  8%  10%
Els serveis de perruqueria, incloent, si és el cas, aquells serveis complementaris que faculti l’epígraf 972.1 de les tarifes de l’IAE  8%  21%
Les execucions d’obra de renovació i reparació realitzades en edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, quan es compleixin certs requisits 91.Uno.2.10º  8%  10%
El subministrament i recepció de serveis de radiodifusió digital i televisió digital, quedant exclosos d’aquest concepte l’explotació de les infraestructures de transmissió i la prestació de serveis de comunicacions electròniques necessàries amb aquesta finalitat  8%  21%
Els arrendaments amb opció de compra d’edificis o parts dels mateixos destinats exclusivament a habitatges, incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que s’arrendin conjuntament 91.Uno.2.11º  8%  10%
La cessió dels drets d’aprofitament per torn d’edificis, conjunts immobiliaris o sectors d’ells arquitectònicament diferenciats quan l’immoble tingui, almenys, deu allotjaments, d’acord amb el que estableix la normativa reguladora d’aquests serveis 91.Uno.2.12º  8%  10%
Les execucions d’obres, amb o sense aportació de materials, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació d’edificacions o parts de les mateixes destinades principalment a habitatges, inclosos els locals, annexos, garatges , instal · lacions i serveis complementaris en ells situats. Es consideraran destinades principalment a habitatges, les edificacions en les quals almenys el 50 per cent de la superfície construïda es destini a dita utilització 91.Uno.3.1º  8%  10%
Les vendes amb instal · lació d’armaris de cuina i de bany i d’armaris encastats per a les edificacions a què es refereix el número 1 º anterior, que siguin realitzades com conseqüència de contractes directament formalitzats amb el promotor de la construcció o rehabilitació de les edificacions 91.Uno.3.2º  8%  10%
Les execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, conseqüència de contractes directament formalitzats entre les comunitats de propietaris de les edificacions o parts de les mateixes a què es refereix el número 1 º anterior i el contractista que tinguin per objecte la construcció de garatges complementaris d’aquestes edificacions, sempre que les execucions d’obra es realitzin en terrenys o locals que siguin elements comuns de les comunitats i el nombre de places de garatge a adjudicar a cada un dels propietaris no excedeixi de dues unitats 91.Uno.3.3º  8%  10%
 Les importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col · lecció, qualsevol que sigui l’importador dels mateixos, i els lliuraments d’objectes d’art realitzades per les següents persones:1 Per les seves autors o drethavents.
2 º Per empresaris o professionals diferents dels revenedors d’objectes d’art a què es refereix l’article 136 d’aquesta llei, quan tinguin dret a deduir íntegrament l’impost suportat per repercussió directa o satisfet en l’adquisició o importació d’un mateix bé
Les adquisicions intracomunitàries d’objectes d’art quan el proveïdor dels mateixos sigui qualsevol de les persones a què es refereixen els números 1 º i 2 º del paràgraf anterior
 8%  21%
 • Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Compensació:
  • Lliuraments de productes naturals obtinguts en explotacions agrícoles i forestals: passa del 10 al 12%
  • Lliuraments de productes naturals obtinguts en explotacions ramaderes o pesqueres: passa del 8,5 al 10,5%
 • Recàrrec d’equivalència:
  • Amb caràcter general: passa del 4 al 5,2%
  • Per lliuraments de béns gravats a tipus reduït: passa de l’1 al 1,4%
  • Cal fer notar que en els productes que per aquesta norma hagin sortit del tipus reduït, per passar el general, el recàrrec d’equivalència haurà passat de l’1 al 5,2%. Això passarà amb les flors i les plantes vives de caràcter ornamental.
 • No s’ha derogat la norma transitòria que estableix un tipus del 4% per l’adquisició d’habitatge fins a 31 de desembre de 2012. Per tant, si res no canvia, serà a 1 gener 2013 quan l’adquisició d’habitatge passarà del 4 al 10%.

Impost sobre les labors del tabac

 • S’introdueix un tipus mínim per als cigars i cigarrets: 32 € / 1.000 u.
 • Cigarrets: s’incrementa la fiscalitat mínima fixant el tipus únic de 119,1 € / 1.000 u. i es redueix el tipus impositiu proporcional per compensar l’increment d’IVA.
 • Picadura d’embolicar: s’eleva l’impost mínim que es fixa en 80 € / kg.