Model 720: Declaració de Bens a l’estranger 2018

El proper 1 d’abril de 2019 finalitza el termini per efectuar la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2018, Model 720, aprovat mitjançant l’Ordre HAP / 2194/2013, de 22 de novembre.

Amb caràcter general, estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa les persones físiques o jurídiques residents a Espanya, que posseeixin béns i drets situats a l’estranger que determinen l’obligació de presentar la declaració.

S’haurà d’informar sobre tres diferents blocs de béns i drets que estiguin situats a l’estranger:

a) Comptes en entitats financeres. Comptes en efectiu situades a l’estranger de les que els obligats siguin titulars jurídics, titulars reals, autoritzats, representants, beneficiaris o bé tinguin poders de disposició.

b) Valors, drets, rendes i assegurances dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.

c) Béns immobles i drets reals sobre ells situats a l’estranger.

Amb caràcter general, no hi ha obligació de presentar la declaració quan el conjunt dels béns i drets de cada un dels tres blocs de béns individualment considerat no superi els 50.000 euros (és a dir, es pot estar exonerat de declarar en un bloc de béns però obligat en un altre). Per calcular l’esmentat límit s’ha de tenir en compte la valoració global dels béns independentment del grau de participació de cada obligat.

Informar a més, que en el cas que haguessin estat contribuents del Model 720 en exercicis anteriors, per a l’exercici 2018, únicament tenen l’obligació de presentar la declaració, si en qualsevol dels tres diferents blocs que havien determinat la presentació de l’última declaració, es donés alguna de les següents circumstàncies:

a) Hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros.

b) Es deixés d’estar en possessió dels béns pels quals es va tenir l’obligació de presentar la declaració en exercicis anteriors.

Estem com sempre a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin necessitar.