Modèle 720: Déclaration des biens situés à l’étranger 2019

Le délai de présentation pour l’exercice 2019 de la déclaration informative appelée Modèle 720, votée par l’intermédiaire de la loi Orden HAP/2194/2013 du 22 novembre et concernant les biens et droits situés à l’étranger, expire le 31 mars 2020.

En règle générale, toutes les personnes physiques ou juridiques résidentes en Espagne possédant des biens et des droits situés à l’étranger (circonstance qui détermine l’obligation de présenter la déclaration) seront obligés de présenter cette déclaration informative.

Il faudra informer de tous les biens et droits situés à l’étranger selon trois différents blocs : Read more…

Model 720: Declaració de Bens a l’estranger 2019

El proper 31 de març de 2020 finalitza el termini per efectuar la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2019, Model 720, aprovat mitjançant l’Ordre HAP / 2194/2013, de 22 de novembre.

Amb caràcter general, estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa les persones físiques o jurídiques residents a Espanya, que posseeixin béns i drets situats a l’estranger que determinen l’obligació de presentar la declaració.

S’haurà d’informar sobre tres diferents blocs de béns i drets que estiguin situats a l’estranger:

a) Comptes en entitats financeres. Comptes en efectiu situades a l’estranger de les que els obligats siguin titulars jurídics, titulars reals, autoritzats, representants, beneficiaris o bé tinguin poders de disposició.

b) Valors, drets, rendes i assegurances dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.

c) Béns immobles i drets reals sobre ells situats a l’estranger.

Amb caràcter general, no hi ha obligació de presentar la declaració quan el conjunt dels béns i drets de cada un dels tres blocs de béns individualment considerat no superi els 50.000 euros (és a dir, es pot estar exonerat de declarar en un bloc de béns però obligat en un altre). Per calcular l’esmentat límit s’ha de tenir en compte la valoració global dels béns independentment del grau de participació de cada obligat.

Informar a més, que en el cas que haguessin estat contribuents del Model 720 en exercicis anteriors, per a l’exercici 2019, únicament tenen l’obligació de presentar la declaració, si en qualsevol dels tres diferents blocs que havien determinat la presentació de l’última declaració, es donés alguna de les següents circumstàncies:

a) Hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros.

b) Es deixés d’estar en possessió dels béns pels quals es va tenir l’obligació de presentar la declaració en exercicis anteriors.

Estem com sempre a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin necessitar.

Model 720: Declaration for goods and rights located abroad 2019

The informative return called Model 720, approved through the Order HAP/2194/2013 on 22nd of november referring to the assets and rights located abroad, in order to inform you that the deadline to present this return for the accounting period 2019 ends on March 31st, 2020.

As a general rule, all natural or legal person resident in Spain and owing assets or rights located abroad (a circumstance that defines the obligation of presentation) will have to fulfill this informative return.

You will have to inform about three different blocks of assets or rights located abroad: Read more…

Modell 720: Erklärung der Güter im Ausland 2019

Die Frist für das Geschäftsjahr 2019 zur Abgabe der informative Steuererklärung genannt Modell 720, die durch das Gesetz Orden HAP/2194/2013 vom 22. November genehmigt wurde, und wodurch die Güter und Rechte die Sie im Ausland besitzen erklärt werden, am 31 März 2020 endet.

Allgemein müssen alle Privatpersonen oder Einheiten die in Spanien residieren und Güter oder Rechte im Ausland besitzen (dies ist die Gegebenheit die die Abgabepflicht bestimmt), diese informative Erklärung abgeben. Read more…

Modelo 720: Declaración de Bienes en el Extranjero 2019

El próximo 31 de marzo de 2020 finaliza el plazo para efectuar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero del ejercicio 2019, Modelo 720, aprobado mediante la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre.

Con carácter general, estarán obligados a presentar esta declaración informativa las personas físicas o jurídicas residentes en España, que posean bienes y derechos situados en el extranjero que determinan la obligación de presentar la declaración.

Se deberá informar sobre tres diferentes bloques de bienes y derechos que estén situados en el extranjero: Read more…