Administració de Finques

En aquesta àrea administrem Comunitats de Propietaris oferint un tracte directe als copropietaris de les Comunitats administrades. L’organització interna de la nostra empresa ens permet oferir als nostres clients una atenció personalitzada a través dels nostres professionals, i qualsevol qüestió que se’ns plantegi serà assistida per experts immobiliaris i un equip de professionals amb una dilatada experiència, pertanyents a qualsevol de les àrees que componen la nostra signatura, els quals treballen per a la seva Comunitat resolent tots aquells problemes que sorgeixin amb la major rapidesa i eficàcia possible, portant un seguiment continu de l’activitat.

Dins dels serveis que prestem estan relacionats els següents:

 • Constitució de la Comunitat, per a aquelles finques que ho requereixin.
 • Legalització del Llibre d’Actes de la Comunitat.
 • Inscripció de la finca a la Delegació d’Hisenda corresponent i realització dels tràmits necessaris per aconseguir la concessió del seu NIF.
 • Emissió i gestió de cobrament dels rebuts, corresponents tant al Pressupost ordinari com extraordinari.
 • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques de la Comunitat de caràcter periòdic i regular, així com altres de caràcter excepcional que la Comunitat encomani a Asesoría Unidad, que seran autoritzades pel president de la Comunitat a fi de mantenir un correcte funcionament de tots i cada un dels serveis de l’immoble.
 • Informació periòdica al president de totes les matèries relacionades amb la seva Comunitat.
 • Portar llibres de comptabilitat i estat de comptes de la Comunitat i liquidació anual de despeses i ingressos, detallant totes les despeses, agrupats per partides, i distribuïts en funció dels corresponents coeficients de repartiment, i detallant els ingressos pels diferents conceptes d’emissió amb menció dels saldos, individualitzats, resultants, envidando còpia a tots els propietaris.
 • Elaboració del Pressupost anual de despeses ordinàries.
 • Confecció de les convocatòries a Juntes Generals, ordinàries i extraordinàries, amb assistència a aquestes Juntes de personal especialitzat d’Asesoría Unidad.
 • Tenim a disposició de les nostres Comunitats 2 àmplies sales de juntes.
 • Servei d’assistència i traducció en diversos idiomes dels documents de la Comunitat.
 • Redacció i enviament, a tots els propietaris, de les actes de les Juntes de la Comunitat i transcripció al llibre d’actes.
 • Assessorament laboral, confecció i pagament de nòmines, assegurances socials i declaracions de l’IRPF dels empleats de la Comunitat.
 • Coordinem i portem el seguiment de tots els mitjans tècnics i humans necessaris per al manteniment i conservació que pugui necessitar la seva Comunitat, igualment sol · licitarem i tramitarem tot tipus de pressupostos per les obres a realitzar a l’edifici, juntament amb els informes, Certificats Tècnics i Facultatius necessaris i l’obtenció de les corresponents llicències.
 • Seguiment de totes les contingències puguin sorgir en els elements comuns de l’edifici que no necessitin l’assistència d’un tècnic competent.
 • Tenim un equip de lletrats, especialitzats en propietat horitzontal al servei de les nostres Comunitats de propietaris, destinat a la defensa jurídica en general.
 • especial incidència sobre els morosos, tant en avisos preventius com en aplicació de recàrrecs per interessos de demora, i seguiment, si s’escau, de la reclamació judicial corresponent.
 • Control de treballs ordinaris a realitzar a la Comunitat.
 • Gestionem la tramitació de sinistres que puguin esdevenir en el seu Edifici, amb la companyia asseguradora de la Comunitat, realitzant un seguiment continu dels mateixos, fins a la seva total resolució.
 • Gestió de lloguers, formalitzar tots els contractes que siguin necessaris, de facturar i ingressar l’import del lloguer en el seu compte, revisions de la renda per variacions de l’IPC i seguiment, si cal interposar reclamació judicial del pagament de les rendes. < / li>

I en general qualsevol altre servei relacionat amb el bon funcionament de la seva Comunitat.