Assessoria Laboral

El departament de Laboral de Asesoría Unidad consta d’un ampli equip de professionals experts en assessorament de tot tipus d’empreses, així com de treballadors autònoms i professionals, tant de l’àrea Jurídic-Laboral com de Seguretat Social, comptant amb una dilatada experiència en gestió de personal (contractació, nòmines, seguretat social, pensions, etc.), defensa judicial i administrativa, regulació d’ocupació, auditoria laboral, prevenció de riscos laborals, recursos humans, formació contínua i qualsevol altra matèria pròpia de l’àmbit sociolaboral.

Dins dels serveis que prestem estan relacionats els següents:

Consultoria i Assessoria Jurídic-Laboral i de Seguretat Social

 • Informació actualitzada i permanent en les matèries relacionades amb la branca social del dret.
 • Consultoria permanent, tant verbal com escrita, sobre qualsevol assumpte derivat de les relacions laborals de l’empresa.
 • Confecció d’escrits disciplinaris, instrucció i resolució d’expedients contradictoris i formalització d’altres escrits simples sobre permisos, excedències, ascensos, dimissions, etc.
 • Assistència a reunions en el centre de treball a requeriment del client en qualitat d’assessor, amb directius, representants dels treballadors o sindicats.
 • Estudi i assessorament en conflictes col · lectius, expedients de regulació d’ocupació, vagues i tancaments d’empresa, etc.
 • Assistència a l’empresa amb caràcter permanent davant els organismes de l’Administració de l’Estat o Autonòmica.
 • Assistència i representació davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social, SMAC, TAMIB, Jutjat Social, etc.
 • Estudi i formulació de recursos davant els tribunals de la jurisdicció social i contenciosa administrativa.

Gestió de personal, Contractació, Nòmines i Assegurances Socials

 • Constitució d’empreses i obertura de nous centres de treball.
 • Formalització d’altes, baixes i variacions de treballadors a l’empresa (gestió mitjançant sistema RED).
 • Gestió d’altes, baixes o variacions de treballadors en els règims especials d’autònoms, agraris, empleats de llar, etc.
 • Assessorament i gestió de la contractació dels treballadors (contractacions ordinàries, amb bonificació, sol · licituds d’incentius, etc.).
 • Control i avís dels venciments dels contractes de treball.
 • Procés de càlcul de nòmines i liquidacions dels treballadors.
 • Confecció d’informes de costos laborals.
 • Confecció de llistats de transferències de nòmines a través d’entitats de crèdit (remeses bancàries).
 • Procés de càlcul dels butlletins de cotització a la Seguretat Social (sistema RED).
 • Tramitació dels informes de baixa, confirmació i alta per incapacitat temporal per mitjans telemàtics.
 • Tramitació dels parts d’accidents de treball (sistema DELTA).
 • Confecció del certificat d’empresa a efectes de sol · licitud de prestacions per incapacitat temporal, maternitat, atur, etc.
 • Confecció de la comunicació de les dades al pagador a efectes d’IRPF (model 145).
 • Confecció de les declaracions periòdiques i resum anual de l’IRPF (models 110, 111, 190, etc.).
 • Confecció dels certificats d’ingressos, retencions i deduccions a efectes de la declaració anual de l’IRPF.
 • Confecció de censos per eleccions sindicals.
 • Gestió d’ajornaments de quotes a la seguretat social.
 • Assessorament i tramitació d’expedients per al’obtenció del permís de treball de treballadors estrangers.
 • Estudi, confecció i tramitació d’expedients de pensions de jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat, a favor de familiars i qualsevol altra pensió del sistema de la seguretat social.

Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals

La implantació de la Llei de prevenció de riscos laborals i la normativa de desenvolupament ha significat la necessitat de prestar a l’empresa un servei d’assessorament en matèria de seguretat i salut per a la posada en marxa del sistema preventiu a l’empresa i que inclou l’assistència legal davant l’autoritat laboral, Inspecció de Treball i organismes jurisdiccionals en cas de consultes, visites, inspeccions o sancions.

Auditoria Laboral

Estudi i revisió exhaustiva de la situació de l’empresa per determinar si s’ajusta la normativa vigent, emetent informe de les mesures correctores de cal adoptar en cada cas.