Comptabilitat i Administració d’Empreses

És una àrea especialitzada, en la qual es gestionen interessos d’empreses que, per volum d’operacions o configuració jurídica, estan obligats a portar comptabilitat ajustada al Codi de comerç i altres normes mercantils i tributàries.

Aquest departament està format per equips de treball que s’encarreguen del seguiment de grups reduïts d’empreses. Aquests equips estan dirigits per Economistes i experts comptables que s’encarreguen del seguiment, estudi i anàlisi de la comptabilitat, ordenant-per a la formulació dels comptes anuals, assessorament comptable i mercantil, confecció de les declaracions fiscals i en general totes les activitats davant els òrgans , Gestió i Inspecció de l’Administració Tributària, Registre Mercantil, etc.

La gamma de serveis en aquesta àrea és àmplia, va des de la posada en marxa del sistema comptable fins al manteniment dels registres. En aquells casos en que el nostre client disposa d’estructura administratiu-comptable, els serveis que en aquesta àrea se centren tant en la supervisió periòdica de la comptabilitat com en la realització de treballs especials de col · laboració en conciliació de comptes.

Dins dels serveis que prestem estan relacionats els següents:

 • Assessorament financer i planificació comptable permanent a persones físiques, societats mercantils i les entitats sense ànim de lucre.
 • Organització i administració d’empreses
 • Estudis i anàlisis economicofinanceres i de viabilitat.
 • Informes i elaboració de comptes anuals.
 • Confecció de la comptabilitat d’empresaris i professionals.
 • Gestió de llibres comptables i confecció dels llibres de registre obligatoris, a les nostres oficines o assessoria en el domicili del client.
  • Llibre Diari
  • Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals
  • Llibre de Socis
  • Llibre d’Accions nominatives
  • Llibre d’Actes
  • Confecció de llibres auxiliars en matèria tributària
  • Llibres registre IVA
  • Llibres Estimació directa simplificada
  • Llibre Registre Béns d’Inversió
 • Per a empreses d’un gran volum de negoci se’ls presta una assessoria més freqüent sobre polítiques comptables i col · laboració en la preparació d’informació financera.

Colegi d'economistes de les Illes Balears

Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas