Gestoria Administrativa

Aquest departament íntimament relacionat amb altres àrees d’Asesoría Unidad està especialitzat en la gestió de tot tipus de tràmits davant qualsevol administració pública i els seus organismes. En disposar d’un ampli equip de professionals amb una dilatada experiència, ens permet oferir als nostres clients una garantia d’eficàcia i celeritat en la gestió dels seus assumptes.

Dins dels serveis que prestem estan relacionats els següents:

 • Vehicles i conductors.
 • Transports.
 • Establiments industrials i comercials
 • Registre mercantil
 • Registre de la propietat
 • Registre de Cooperatives
 • administracions locals
 • administracions autonòmiques
 • Turisme
 • Agricultura i Medi Ambient
 • Habitatge
 • Sanitat
 • Indústria
 • Patents i marques
 • Certificacions
 • Departaments diversos
 • I l’execució de tot tipus de gestions que li són pròpies.

Vehicles i Conductors

 • Matriculacions
 • Rematriculacions
 • Transferències
 • canvi de domicili
 • Duplicats
 • Baixes de Vehicles
 • Impost de circulació de vehicles
 • Inscripció Reserva de Domini
 • Importació o exportació
 • Cancel · lació Reserva de Domini
 • Certificacions de Dades de Vehicles
 • Autoritzacions per transports especials
 • Renovació de permisos de conduir
 • Bescanvi Permisos Estrangers
 • Autoritzacions per conduir Transport Escolar
 • permís de conduir Internacional
 • Gestió de Multes
 • Recursos
 • Certificat de Característiques Tècniques
 • I.T.V.
 • Reforma de Vehicles
 • Embarcacions

Transports

 • Targetes de Transport
 • Visat de Targetes de Transport
 • Llibres de Ruta
 • Autoritzacions de Transport Escolar
 • Informes de Transports
 • Certificacions de Transports
 • Concessions de Serveis Regulars de Viatges
 • Gestió de Multes
 • Recursos

Establiments Industrials i Comercials

 • Llicències d’obertura d’activitats davant l’Ajuntament i el Consell Insular (bars, restaurants, cafeteries, negocis, etc.)
 • Canvis de titularitat de llicències /
 • Altes en registres administratius
 • Llibres oficials i fulls de reclamacions
 • propietat industrial (noms comercials, marques, rètols d’establiments)
 • Llicències de música
 • Llistes de preus
 • Altes o baixes en indústria
 • document de qualificació empresarial

Registre Mercantil

 • Inscripció de Societats Mercantils
 • Inscripció d’Acords Socials
 • Legalització de Llibres Oficials
 • Presentació Dipòsit de Comptes
 • Inscripció de Reserva de Domini
 • Cancel · lació de Reserva de Domini
 • Informes Registrals
 • Certificacions de Societats
 • Publicacions al BORME
 • Inscripció de Escriptures
 • Notes Simples
 • Certificacions Registrals

Registre de la Propietat

 • Gestió d’escriptures
 • Certificats de Registre
 • notes registrals
 • Informes
 • Esbrinament de patrimonis

Registre de Cooperatives

 • Inscripció de societats cooperatives i laborals
 • Qualificació Prèvia Estatuts
 • Inscripció d’Acords Socials
 • Informes de societats cooperatives
 • Certificacions Registrals

Administració Local

 • Ajuntament
  • Llicència d’obres
  • Llicència d’Obertura d’Establiments
  • Empadronament
  • Informes Municipals
  • Certificacions Municipals
  • Plusvàlua

Administració Autonòmica i Consell Insular

 • Liquidació de l’Impost de Transmissions
 • Liquidació de l’Impost de Successions i Donacions
 • Certificacions
 • Registre d’Associacions
 • Cèdules d’habitabilitat

Turisme

 • Altes d’Establiments d’Hostaleria
 • Llibres de Preus
 • Llibres d’Inspecció
 • Llibres Oficials
 • fulls de reclamacions
 • Certificacions

Medi Ambient

 • Llicències de Caça
 • Llicències de Pesca
 • Permisos i Autoritzacions
 • Vedats de Caça
 • Certificacions
 • Recursos

Agricultura

 • Inscripció de maquinària agrícola
 • document de qualificació empresarial
 • Subvencions
 • Permisos i Autoritzacions
 • Certificacions

Habitatge

 • Rehabilitació d’Habitatge
 • Subvencions d’Habitatge
 • Habitatge amb Protecció Oficial
 • Certificacions

Sanitat

 • Permisos i Autoritzacions Sanitàries
 • Certificacions

Indústria

 • Registre Industrial
 • Registre Artesanal
 • Plaques de Tallers
 • document de qualificació empresarial
 • Carnets Professionals
 • Subvencions
 • Permisos i Autoritzacions
 • Mines
 • Certificacions

Patents i marques

 • Noms comercials, marques i rètols
 • Marques comunitàries
 • Marques internacionals i marques directes a l’estranger
 • Dominis d’Internet
 • Propietat Intel · lectual

Certificacions

 • Naixement
 • Baptisme
 • Matrimoni
 • Defunció
 • últimes voluntats
 • Registre d’assegurances de vida.
 • Antecedents Penals
 • Cancel · lació d’antecedents penals
 • Denominació de Societats
 • Hisenda
 • Indústria
 • Medi Ambient
 • Agricultura
 • Habitatge
 • Sanitat
 • Turisme
 • Ajuntament
 • Cadastre
 • Registre Mercantil
 • Registre de la Propietat
 • Registre de Cooperatives
 • Altres Certificacions

Altres Gestions

 • Altes i canvis de titularitat en el Cadastre
 • Pagament i gestió de tot tipus d’impostos
 • Al · legacions

Intervenció d’Armes

 • permís d’armes de Caça
 • Renovació de Permisos d’Armes

Estrangers

 • Permisos de treball per a ciutadans no comunitaris
 • Targetes de residència per a ciutadans no comunitaris i comunitaris
 • Obtenció del número d’identificació d’estranger
 • Nacionalitzacions
 • Al · legacions

I l’execució de tot tipus de gestions que li són pròpies.